•  
  •  
 

Translated Title

Analysis of the Effects of Introducing a Family-Friendly Working Environment

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

družbena odgovornost, družini prijazno delovno okolje, usklajevanje dela in družinskega življenja, pozitivni učinki za podjetje, zadovoljstvo zaposlenih

Keywords

social responsibility, family -friendly work environment, balancing of work and family life, positive effects for the company, employee satisfaction

Povzetek

Na uspešnost usklajevanja poklicne in družinske odgovornosti vplivajo številni dejavniki tako na ravni posameznika in njegove družine kot na ravni organizacij in države. Glavni cilj prispevka je predstaviti učinke, ki jih prinaša izvajanje družini prijaznih ukrepov v organizacijah. Projekt vključuje slovenska podjetja, ki so uvedla certifikat Družini prijazno podjetje. Študija je pokazala, da delodajalci, ki podpirajo ukrepe za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, pridobijo na različnih področjih, med drugim se zmanjšajo fluktuacija in bolniške odsotnosti, izboljšata se zadrževanje in pridobivanje kadrov, povečajo se produktivnost, motivacija, zadovoljstvo in predanost.

Abstract

The success of reconciling work and family responsibilities is influenced by many factors, both at the level of individuals and their families and at the level of organisations and the state. The main objective of the paper is to present the impact of the implementation of family-friendly measures in organizations. The project covers Slovenian companies that have introduced a family-friendly company certificate. The study has shown that employers who support work-life balance measures achieve benefits in several areas, including reduced turnover and sick leave, improved retention and recruitment of staff, increased productivity, motivation, satisfaction and commitment.

Share

COinS