•  
  •  
 

Translated Title

State Budget and Fiscal Rules

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

fiskalni okvir, srednjeročni javnofinančni cilj, fiskalno pravilo, srednjeročni javnofinančni okvir, stroški staranja, vzdržnost javnih financ

Keywords

fiscal framework, medium term public finance objective, fiscal rule, medium term public finance framework, ageing costs, public finance sustainability

Povzetek

Ustrezen fiskalni okvir je ključnega pomena za uspešno izvajanje konsolidacije javnih financ. Posebna pozornost mora biti namenjena opredelitvi javnofinančnega cilja, ki poleg ciljne višine javnofinančnega salda zajema tudi ciljno višino dolga. Pri tem moramo obravnavati vse relevantne dejavnike, kot so implicitne obveznosti, proračunske omejitve in tudi gospodarske značilnosti v Sloveniji. Ko je javnofinančni cilj določen, je ključna naloga zagotoviti konvergenco k temu cilju. V ta namen je razvito odhodkovno reakcijsko pravilo, ki omogoča določitev zgornje meje javnofinančnih odhodkov. Skupaj s konservativno načrtovanimi prihodki zgornja meja odhodkov predstavlja osnovno sestavino srednjeročnega javnofinančnega okvirja.

Abstract

An appropriate fiscal framework is of essential significance in a successful public finance consolidation process. Special attention has to be devoted to the determination of public finance objective which incorporates besides the target public finance balance level also the target debt level. In doing this, all relevant factors, such as implicit obligations, budget constraints and Slovenian economic characteristics need to be taken into account. Once the public finance objective is determined, the key task is the achievement of convergence towards this objective. For this purpose, the expenditure reaction rule is constructed which enables the setting of public expenditure ceiling. In conjunction with conservatively planned revenues, the public expenditure ceiling is a key component of medium term public finance framework.

Share

COinS