•  
  •  
 

Translated Title

Determinants of Business Intelligence Systems' Adoption

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

poslovna inteligenca, poslovnointeligenčni sistemi, sprejemanje IT, TAM, sprejemanje sistemov BI

Keywords

business intelligence, business intelligence systems, IT adoption, TAM, BI systems adoption

Povzetek

Zanimanje za uvedbo poslovnointeligenčnih sistemov se vedno bolj povečuje, vendar pa samo uvedba ne bo dovolj, da bi se dodana vrednost poslovnointeligenčnih sistemov izkazovala v uspešnosti poslovanja. Poslovna vrednost izhaja šele iz uporabe informacij, ki jih sistem zagotavlja, kar pomeni, da morajo uporabniki sistem uporabljati oziroma sprejeti. Veliko raziskav je poskušalo razložiti uporabniško sprejemanje informacijske tehnologije. Rezultat so komplementarne teorije in modeli, ki identificirajo številne dejavnike sprejemanja. Najpogosteje uporabljena teorija za razlago dejavnikov sprejemanja je model tehnološkega sprejetja tehnologije TAM. V članku identificiramo specifične ključne dejavnike sprejemanja poslovnointeligenčnih sistemov na podlagi identifikacije specifik poslovnointeligenčnih sistemov in predhodnega obširnega pregleda in sistematizacije splošnih dejavnikov sprejemanja informacijske tehnologije, ki izhajajo iz najpomembnejših teorij. Razumevanje teh dejavnikov lahko spodbudi ustvarjanje ugodnih zaznav in s tem večje sprejemanje in uporabo poslovnointeligenčnih sistemov, posledično pa izboljša izrabo njihovih potencialnih koristi in poslovno vrednost. Na podlagi ugotovitev bo v naslednjih fazah raziskovanja predlagan model sprejemanja poslovnointeligenčnih sistemov (BIAM), ki bo empirično preverjen in ovrednoten.

Abstract

Interest in the adoption of business intelligence systems is growing, but adoption alone is not enough to add value to business performance. Business value is only added by using the information provided by the system, which means that users must use or adopt the system. Many studies have attempted to explain user adoption of information technology. This has led to complementary theories and models that identify numerous determinants of adoption. The most commonly used theory to explain adoption determinants is the Technology Adoption Model (TAM). This article identifies specific key determinants of business intelligence system adoption based on the identification of the specifics of business intelligence systems and the previous comprehensive study and systematisation of the general determinants of information technology adoption that emerge from the main theories. Understanding these determinants can promote the creation of positive perceptions and consequently greater adoption and use of business intelligence systems and consequently improve the realisation of their potential benefits and business value. Based on the findings, the following research steps will develop a business intelligence acceptance model (BIAM), which will later be empirically verified and evaluated.

Share

COinS