•  
  •  
 

Translated Title

Research Productivity and Knowledge Creation in Slovenian Economic and Business Schools

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

raziskovalna produktivnost, ustvarjanje znanja, bibliometrična metoda, Slovenija

Keywords

research productivity, knowledge creation, bibliometric method, Slovenia

Povzetek

V članku analiziramo raziskovalno produktivnost in ustvarjanje znanja v treh vodilnih slovenskih ekonomsko-poslovnih šolah v obdobju od leta 2000 do 2011. Raziskovalno produktivnost, vsebino in kakovost novoustvarjenega znanja merimo z bibliometrično metodo ter primerjamo tudi raziskovalno produktivnost med šolami in med posameznimi raziskovalci. Glavne ugotovitve raziskave so: (1) raziskovalna produktivnost po letih v preučevanem obdobju trendno narašča, (2) pomemben del ustvarjenega znanja ni s področja ekonomsko-poslovnih ved, (3) kakovost novoustvarjenega znanja je relativno nizka, ustvarjanje vrhunskega znanja je majhno, (4) raziskovalna produktivnost se po šolah ne razlikuje bistveno, medtem ko (5) obstajajo ogromne razlike v raziskovalni produktivnosti posameznih raziskovalcev.

Abstract

The article analyses research productivity and knowledge creation at three leading Slovenian business schools in the period from 2000 to 2011. Research productivity, content and quality of new knowledge created are measured using the bibliometric method, and research productivity is also compared between schools and between individual researchers. The main findings of the study are: (1) research productivity over the period studied tends to increase, (2) much of the knowledge created is not in the field of economics and business, (3) the quality of new knowledge created is relatively low, and the creation of cutting-edge knowledge is low, (4) research productivity does not differ significantly between schools, while (5) there are large differences in research productivity between individual researchers.

Share

COinS