•  
  •  
 

Translated Title

Optimization of One-Dimensional Cutting with Useful Residue on Consecutive Orders

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

razrez, hevristične metode, simulacije, optimizacija, uporabni ostanek, minimiziranje izgube materiala

Keywords

cutting, heuristic methods, simulations, optimization, useful leftovers, minimizing material loss

Povzetek

V članku je predstavljena metoda za reševanje enodimenzionalnega problema razreza z uporabnimi ostanki (1DPRUO), kjer se lahko ostanki trenutnega naročila uporabijo v prihodnosti, če so daljši ali enaki meji t. Krajši ostanki predstavljajo izgubo. Metoda obravnava problem določanja t. Pri nižjem t se na zalogi proizvede večje število uporabnih ostankov (UO), izguba materiala pri prihodnjih naročilih pa se posledično poveča. Predlagana metoda TOP-ECOLA je sestavljena iz dveh algoritmov; TOP in ECOLA. TOP izračuna optimalen t in optimalno število UO na zalogi. ECOLA minimizira izgubo materiala in ohranja optimalno raven UO. Metoda je preizkušena z uporabo računalniških simulacij, kjer so UO prejšnjih naročil uporabljeni v naslednjem naročilu, namesto da bi bili ustvarjeni naključno. Dobljeni rezultati kažejo, da TOP-ECOLA zmanjšuje izgubo materiala pri zaporednih naročilih in preprečuje nenadzorovano rast UO na zalogi.

Abstract

The article presents a method for solving one-dimensional cutting stock problem with usable leftovers (1DCSPUL), where residues of the current order can be used in the future if they are longer or equal to the limit t. Shorter lefotovers represent a loss. The method deals with the problem of determining t. At lower t, a large number of useful leftovers (UL) are produced in stock, and the loss of material in future orders is consequently increased. The proposed TOP-ECOLA method consists of two algorithms; TOP and ECOLA. TOP calculates the optimal t and the optimal number of UL in stock. ECOLA minimizes material loss and maintains the optimal level of the UL. The method is tested by using computer simulations where the UL of the previous orders are used in the following order instead of being created randomly. The results obtained indicate that TOP-ECOLA reduces material loss in consecutive orders and prevents uncontrolled growth of the UL in stock.

Share

COinS