•  
  •  
 

Translated Title

Environmental Strategies and Business Performance: Qualitative Comparative Analysis (Soft Logic)

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Kaja Primc

Ključne besede

okoljske strategije, okoljske prakse, uspešnost podjetij, kvalitativna primerjalna analiza

Keywords

environmental strategies, environmental practices, business performance, qualitative comparative analysis

Povzetek

Pogosto obravnavano vprašanje vpliva proaktivne okoljske politike podjetja na poslovno uspešnost nima enotnega odgovora. Zaradi kompleksnosti preučevanega pojava, prepletenosti vključenih dejavnikov ter neustreznosti izbire analitičnih metod prihaja do ugotovitev, ki so zaradi izjemno poenostavljenih modelov pogosto neuporabne za prakso. Na osnovi literature okoljskega managementa članek raziskuje vzročne kompleksnosti v odnosu med okoljskimi strategijami in uspešnostjo podjetja ter s tem prispeva k bolj jasnemu orisu rešitve omenjene problematike. Na vzorcu 25 avstralskih podjetij preučuje kombinacije okoljskih praks v zelo uspešnih podjetji iz panog, ki močno onesnažujejo okolje. Podatki so analizirani z uporabo kvalitativne primerjalne analize (mehke logike). Rezultati analize kažejo, da proaktivne okoljske strategije niso vedno povezane z visoko uspešnostjo podjetja ter da posamezne okoljske prakse niso enako pomembne za doseganje visoke uspešnosti podjetij v panogah, ki so največje onesnaževalke okolja.

Abstract

There is no single answer to the frequently asked question of how a company's proactive environmental policy affects business performance. Due to the complexity of the phenomenon under study, the interplay of the factors involved and the inadequacy of the choice of analytical methods, there are findings that are often unusable due to extremely simplified models. Drawing on the environmental management literature, the article explores the causal complexity in the relationship between environmental strategies and firm performance, helping to frame the solution to the problem more clearly. Using a sample of 25 Australian companies, the combinations of environmental practices in highly successful polluting industries are examined. The data is analysed using qualitative comparative analysis (soft logic). The results of the analysis show that proactive environmental strategies are not always related to high corporate performance and that individual environmental practices are not equally important in achieving high corporate performance in the most polluting industries.

Share

COinS