•  
  •  
 

Translated Title

Analysis of Visitors' Opinions on the Tourist Offer in Ljubljana

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

turizem, Tripadvisor, Ljubljana, tekstovno rudarjenje

Keywords

tourism, Tripadvisor, Ljubljana, text mining

Povzetek

Turisti se pri odločanju vedno močneje opirajo na spletne vire podatkov o značilnostih turistične ponudbe v določenem kraju in predvsem o kvaliteti oziroma značilnostih konkretnih ponudnikov. Namen članka je preučiti značilnosti turistične ponudbe Ljubljane, predvsem posameznih vrst le-te (hoteli, gostinska, kulturna ponudba, itd.) s pomočjo vsebinske in čustvene analize tekstovnih ocen z največjega spletnega turističnega portala. S pomočjo metod tekstovnega rudarjenja smo analizirali slabih 9 tisoč ocen različnih ponudnikov v Ljubljani. Rezultati čustvene analize kažejo, da so ocenjevalci najbolj pozitivno spregovorili o hotelih, sledijo gostinska ponudba, kulturno-zgodovinska ponudba in šele na koncu mestno jedro. Analizo dopolnimo z vsebinsko analizo tekstovnih komentarjev. Pričujoča analiza predstavlja prvo tovrstno oceno slovenskega turističnega mesta Ljubljana. Metodološko članek temelji na najnovejši metodologiji tekstovnega rudarjenja in kot prvi analitično povzame vsebino mnenj turistov za Ljubljano. Analiza opozori tudi na možnosti uporabe razpoložljivih programskih orodij ob uporabi razpoložljivih spletnih virov v podporo poslovnemu odločanju.

Abstract

Analysis of visitors' opinions about the tourist offer in Ljubljana. Tourists increasingly rely on online data sources about the characteristics of the tourist offer in a given place and, more importantly, about the quality or characteristics of certain providers when making their decisions. The aim of the article is to investigate the characteristics of Ljubljana's tourist offer, especially the individual types (hotels, gastronomy, cultural offers, etc.), using content and sentiment analysis of text reviews from the largest online tourist portal. Using text mining methods, almost 9,000 reviews about different providers in Ljubljana were analysed. The results of the sentiment analysis show that reviewers were most positive about hotels, followed by gastronomy, cultural and historical offerings and lastly about the city centre. The analysis is complemented by a content analysis of the text comments. This analysis is the first such evaluation of the Slovenian tourist city of Ljubljana. Methodologically, the article is based on the latest method of text mining and is the first to analytically summarise the content of tourist opinions for Ljubljana. The analysis also shows the possibilities of using available software tools using available online resources to support business decision making.

Share

COinS