•  
  •  
 

Translated Title

State and Trends of Digital Transformation in Slovenia

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

digitalna preobrazba, digitalna kultura, digitalna zrelost, dejavniki digitalne preobrazbe, stanje digitalizacije v Sloveniji

Keywords

digital transformation, digital culture, digital maturity, digital transformation factors, Slovenia

Povzetek

Digitalna preobrazba predstavlja številne izzive za uveljavljena podjetja, ki se vedno bolj zavedajo, da je digitalizacija predvsem poslovni izziv, ki zahteva spremembe organizacijske kulture, ljudi, poslovnih procesov in poslovnih modelov. Slovenija na podlagi nekaterih raziskav v tem pogledu zaostaja. Članek prispeva k poznavanju stanja na področju digitalne preobrazbe v slovenskih velikih in srednjih podjetjih ter k boljšemu razumevanju ključnih dejavnikov uspešne digitalne preobrazbe, kar predstavlja podlago za sprejemanje ustreznih odločitev in nadaljnji razvoj aktivnosti v Sloveniji. Analiza temelji na raziskavi, opravljeni junija in julija 2017, ki je preučevala različne poslovne vidike digitalne preobrazbe kot so njena strateška vloga, digitalna kultura, digitalna zrelost in organizacijske vidike. Rezultati analize potrjujejo, da so tudi slovenska podjetja v splošnem digitalno manj zrela kot podjetja v svetu. Samo vlaganja v informatiko digitalne zrelosti ne povečujejo, temveč je digitalna zrelost podjetij višja v podjetjih, kjer so prepoznali poslovno vlogo informatikov. Za uspešno digitalno preobrazbo podjetij je pomembna digitalna organizacijska kultura.

Abstract

Digital transformation presents many challenges for established companies that are increasingly aware that digitalisation is primarily a business challenge that requires changes in organizational culture, people, business processes and business models. Previous research shows that Slovenia is lagging behind in this respect. This paper contributes to the knowledge of the situation in the field of digital transformation in Slovenian large and medium-sized companies and to a better understanding of the key factors of successful digital transformation, which is the basis for taking appropriate decisions and further development of activities in Slovenian companies. The analysis is based on a survey conducted in June and July 2017, which examined the various aspects of digital transformation, such as its strategic role, digital culture, digital maturity and organizational aspects. The results of the analysis confirm that Slovenian companies are in general less digitally mature than their peers around the world. Investing only in information technology does not increase digital maturity; it is higher in the companies where the business role of informatics was recognized. A digital organizational culture is important for the successful digital transformation of companies.

Share

COinS