•  
  •  
 

Translated Title

How Decent are New Forms of Work in Slovenia?

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

dostojno delo, nove oblike dela, atipične zaposlitve, samozaposlitve, Slovenija

Keywords

decent work, new forms of work, atypical employment, self-employment, Slovenia

Povzetek

V Sloveniji v zadnjih desetih letih beležimo povečevanje obsega atipičnih oblik zaposlitev in drugih oblik dela kot odziv na spremenjene okoliščine dela. Ker je porast novih oblik dela pričakovati tudi v prihodnje, hkrati pa te oblike pogosto povezujejo s tveganji prekarnosti, se tako v tuji in domači literaturi ter javnosti sprožajo pobude za ohranitev dostojnega dela in potrebe po pozornem spremljanju razvoja teh oblik dela z vidika tako ohranjanja pravic delavcev kakor tudi sistema socialne varnosti. Namen tega članka je preučiti koncept dostojnega dela, empirično prikazati stanje na trgu dela z vidika razvoja novih oblik dela v Sloveniji in analizirati pravne dileme, ki jih prinašajo nove oblike dela.

Abstract

Over the last ten years we observe an increase of atypical forms of employment and other forms of work in Slovenia as a response to changed work conditions. Since we can expect the growth of new forms of work also in the future and, at the same time, these forms of work are often associated with the risk of precariousness, initiatives to preserve decent work and needs to carefully monitor developments of these forms of work in terms of maintaining workers’ rights and the social security system have been initiated in foreign and domestic literature and public. This paper aims to examine the concept of decent work, present the labor market situation in term of developments of new forms of work in Slovenia and to analyze legal dilemmas brought about by new forms of work.

Share

COinS