•  
  •  
 

Translated Title

Impact of Risk Management Systems and Strategic Directions on Business Performance

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

strategija, sistem za obvladovanje tveganj, uspešnost poslovanja, raziskava

Keywords

strategy, risk management system, business performance, research

Povzetek

V študiji analiziramo povezave med sistemi za obvladovanje tveganj, strategijo podjetja in uspešnostjo poslovanja, ki v obstoječi literaturi še ni raziskana. Proučujemo, če so različne vrste strateških usmeritev (branilec, analitik, raziskovalec in reaktor) povezane z različnimi stopnjami razvitosti sistemov za obvladovanje tveganj ter kakšna je njihova neposredna in posredna povezava z uspešnostjo poslovanja. Predpostavljena razmerja preverjamo s pomočjo regresijske analize podatkov, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom. Rezultati potrjujejo, da obstajata neposredni povezavi med strateško usmeritvijo in uspešnostjo poslovanja ter med stopnjo razvitosti sistemov za obvladovanje tveganj in nefinančnim vidikom uspešnosti poslovanja. Rezultati ne potrjujejo mediacijskega učinka stopnje razvitosti sistemov za obvladovanje tveganj na povezavo med vrsto strateške usmeritve in uspešnostjo poslovanja. To implicira, da stopnja razvitosti sistemov za obvladovanje tveganj in strateška usmeritev delujeta kot neodvisni spremenljivki, ki vsaka zase vplivata na uspešnost poslovanja.

Abstract

In this study, we analyse the relationships between risk management systems, corporate strategy, and corporate performance that have not been explored in the existing literature. We investigate whether different types of strategic alignments (defenders, analysts, researchers, and responders) are associated with different levels of sophistication of risk management systems and what the direct and indirect relationship is between them and firm performance. The hypothesised relationships are tested through a regression analysis of the data collected using a questionnaire. The results confirm that there is a direct relationship between strategic orientation and corporate performance, and between the sophistication of risk management systems and the non-financial aspect of corporate performance. The results do not support a mediating effect of the maturity level of risk management systems on the relationship between the type of strategic orientation and corporate performance. This implies that the sophistication of risk management systems and strategic orientation act as independent variables, each influencing firm performance.

Share

COinS