•  
  •  
 

Translated Title

What do Non-Profit Sports Clubs Strive for?

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

neprofitne organizacije, športni klubi, uspešnost, jugovzhodna Evropa

Keywords

non-profit organizations, sports clubs, success, Southeastern Europe

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko merjenja uspešnosti neprofitnih športnih klubov in odkriva, kaj konkretno je poleg finančnega in športnega rezultata še treba upoštevati pri opredeljevanju uspešnosti neprofitnih športnih organizacij. Rezultati faktorske analize ocen pomembnosti 15 različnih klubskih ciljev v košarkarskem kontekstu, pridobljeni na vzorcu 73 klubov iz štirih držav jugovzhodne Evrope, kažejo, da lahko ločimo med dvema temeljnima strateškima usmeritvama športnih klubov, in sicer med finančno-tekmovalno in nefinančno-rekreativno orientacijo. Ti dve usmeritvi sta istočasno dva vidika uspešnosti neprofitnih športnih klubov, kar je lahko v pomoč vodstvom teh organizacij pri oblikovanju poslanstev in pri določanju hierarhije strateških ciljev.

Abstract

This paper addresses the issue of performance measurement of nonprofit sports clubs and shows what else should be considered in addition to financial and athletic performance in defining the performance of nonprofit sports organisations. The results of a factor analysis of the importance ratings of 15 different club goals in the basketball context, conducted on a sample of 73 clubs from four countries in Southeastern Europe, show that a distinction can be made between two basic strategic orientations of sports clubs, namely a financial-competitive orientation and a non-financial-recreational orientation. These two orientations are at the same time two aspects of the performance of non-profit sports clubs that can be helpful for the management of these organisations in formulating their missions and defining a hierarchy of strategic objectives.

Share

COinS