•  
  •  
 

Translated Title

Who's Who in Slovenian Public Health Care Institutions: Analysis of Principals and Agents

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

korporativno upravljanje, javni zdravstveni zavodi, principal, agent

Keywords

corporate management, public health institutions, principal, agent

Povzetek

V prispevku prikazujemo analizo osrednjega dela korporativnega upravljanja v javnih zavodih v slovenskem zdravstvu, to je opredelitev principalov in agentov ter njihov medsebojni odnos. Identificirati želimo, (a) kdo je v teh zavodih principal in kdo agent ter (b) koliko je delovanje agentov in principalov usklajeno tako, da ustreza okolju delovanja teh zavodov in uspešnosti korporativnega upravljanja v njih. Izhodiščna teza je, da so vloge principalov in agentov v slovenskih javnih zdravstvenih izvajalcih nedorečene in neusklajene, zato lahko vodijo do neuspešnega korporativnega upravljanja teh izvajalcev. Prikazani rezultati so preliminarni in naj bi bili podlaga za nadaljnje raziskovanje tega področja.

Abstract

This paper analyses an essential part of corporate governance in Slovenian public health care institutions, namely the definition of principals and contractors and their relationship to each other. The aim is to find out (a) who is the principal and who is the agent in these facilities, and (b) to what extent the activities of agents and principals are coordinated to match the operating environment of these facilities and the effectiveness of corporate governance in these facilities. The initial thesis is that the roles of principals and agents in Slovenian public health facilities are undefined and uncoordinated, which may lead to corporate governance failures in these facilities. The results presented are preliminary and are intended to serve as a basis for further research in this area.

Share

COinS