•  
  •  
 

Translated Title

Smart Market as an Alternative to Internet Non-Neutrality

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Tomaž Turk

Ključne besede

internet, zasičenje, cena, cenovna elastičnost, simulacije

Keywords

internet, saturation, price, price elasticity, simulations

Povzetek

Kljub splošnemu vtisu, da sta internet in dostop do njega že visoko kakovostni storitvi, še vedno ne moremo zadovoljivo uporabljati nekaterih storitev, kot so npr. videokonference – skoraj vedno gre nekaj narobe. Za sodobno družbo je pomembno, da se internet kot omrežje za prenos podatkov razvija tako, da je na voljo vsem, ter da se razvijajo njegove storitve. Pri tem je pomembno financiranje razvoja, pri čemer je možnih nekaj alternativnih pristopov glede na sedanje stanje, v katerem večinoma še velja internetna nevtralnost, ki pa je pod udarom zagovornikov diskriminacije uporabnikov oz. zaračunavanja prometa glede na to, kdo je uporabnik in s čim se ukvarja. V tem prispevku predstavljamo alternativni pristop zaračunavanja prenosa podatkov, ki bi upošteval negativne zunanje učinke zasičenja prometa in vodil v ustreznejše financiranje razvoja omrežja.

Abstract

Despite the general impression that the Internet and Internet access are already high-quality services, we still cannot use some services, such as video conferencing, satisfactorily - something almost always goes wrong. It is important for modern society that the Internet evolves as a data network to make it accessible to all, and that its services evolve. Financing development is important, and there are some alternative approaches to the current situation, which is still largely characterised by Internet neutrality, but which is under attack by advocates of discriminating against users or charging for traffic depending on who the user is and what they do. In this paper, we present an alternative approach to data charging that takes into account the negative externalities of traffic saturation and would lead to more appropriate funding for network expansion.

Share

COinS