•  
  •  
 

Translated Title

The Tragedy of the Slovenian National Patent System

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

slovenski nacionalni patentni sistem, inovativnost, neupravičeni monopoli, ekonomska učinkovitost

Keywords

Slovenian national patent system, innovation, unjustified monopolies, economic efficiency

Povzetek

Trenutni slovenski nacionalni patentni sistem naj bi zagotavljal spodbude za inovativno aktivnost slovenskega gospodarstva in hkrati onemogočal podeljevanje neupravičenih monopolov, vendar je na mestu vprašanje, ali je res tako. Opravljena empirična raziskava razkrije, da je pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino po preteku devetih let po vložitvi patentne prijave veljavnih samo še 12 % patentov, kar je lahko neposredna posledica trenutno veljavne zakonodaje. Ta z določilom, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta Uradu predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem zakonskim zahtevam, de facto uzakonja preverjanje novosti šele po devetih letih od vložitve patentne prijave. Takšna ureditev je ne samo unikatna v vsej Evropski uniji, ampak je tudi v nasprotju z vsemi dognanji dosedanje ekonomske znanosti, je vir neučinkovitosti, podeljuje neupravičene monopole ter vzpostavlja neustrezne spodbude za oportunistično vlaganje patentnih prijav.

Abstract

The current Slovenian national patent system is supposed to provide incentives for innovation activity in the Slovenian economy while preventing the granting of unjustified monopolies, but the question arises whether this is the case. An empirical study shows that only 12% of patents filed with the Slovenian Intellectual Property Office are still valid nine years after the patent application, which could be a direct consequence of the current legislation. This de facto legitimises the examination of novelty only nine years after the filing of the patent application, by obliging the patent holder or the holder of an exclusive right under a patent to submit written evidence to the Office, no later than the end of the ninth year of the patent term, that the patented invention meets all legal requirements. Such a rule is not only unique in the entire European Union, but also contradicts all previous findings of economic science, is a source of inefficiency, gives unjustified monopolies, and creates undue incentives for opportunistic patent applications.

Share

COinS