•  
  •  
 

Translated Title

Management of Knowledge in Social Work in Slovenia

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

management znanja, socialno delo, obseg managementa znanja, kvantitativna analiza, znanje

Keywords

knowledge management, social work, scope of knowledge management, quantitative analysis, knowledge

Povzetek

Management znanja pridobiva pomen tudi v okolju socialnega dela. Namen članka je predstaviti današnji obseg aktivnosti managementa znanja v centrih za socialno v Sloveniji, ki so pomemben deležnik na področju socialnega dela. Obseg managementa znanja je definiran s pomočjo odgovornosti vrhnjega managementa ter štirih glavnih faz procesa managementa znanja (kreiranje, shranjevanje, prenos in implementacija znanja). Analiza podatkov spletnega anketnega vprašalnika (n = 98) prikazuje, da so aktivnosti managementa znanja v praksi relativno nizke. Rezultati prikazujejo tudi potrebo po nadaljnjih študijah managementa znanja v centrih za socialno delo, da bi dosegli širše razumevanje in sprejemanje omenjenega koncepta, s čimer bi se lahko izboljšala kakovost storitev za uporabnike.

Abstract

Knowledge management is becoming increasingly important in the social work environment. The aim of this article is to present the current scope of knowledge management activities in Slovenian social work centres, which are an important actor in the field of social work. The scope of knowledge management is defined in terms of top management responsibilities and the four main phases of the knowledge management process (creation, storage, transfer and implementation of knowledge). Analysis of data from an online questionnaire (n = 98) shows that knowledge management activities are relatively uncommon in practise. The results also indicate that further studies of knowledge management in social work centres are needed to achieve a broader understanding and acceptance of the concept, which could improve the quality of services offered to users.

Share

COinS