•  
  •  
 

Translated Title

A Mindful Leader Is a Better Leader: Mindfulness as a Talent Dimension

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

čuječnost, vodja, talent, položaj v hierarhiji

Keywords

mindfulness, leader, talent, position in the hierarchy

Povzetek

Čuječnost postaja vse pomembnejša komponenta pri zaposlenih v podjetjih, zlasti če gre za vodstveni kader. Članek predstavi kvalitete in učinke čuječnosti pri zaposlenih/vodjih in utemelji potrebo po sistematičnem razvoju te kvalitete pri zaposlenih. V empirični raziskavi dokaže, da so vodje, ki imajo poleg vseh svojih vrlin tudi vrlino čuječnosti, v podjetjih prepoznani kot večji talent.

Abstract

Mindfulness is becoming an increasingly important component for employees in organisations, especially leaders. This article presents the qualities and effects of mindfulness in employees/leaders and argues for the need to systematically develop this quality in employees. In an empirical study, it is shown that leaders who possess the virtue of mindfulness, in addition to all their virtues, are perceived to have greater talent in organisations.

Share

COinS