•  
  •  
 

Translated Title

Willingness of Household Electricity Consumers to Participate in Demand Adjustment Programmes

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

prilagajanje odjema, dinamično tarifiranje, pripravljenost za plačilo

Keywords

adaptation of consumption, dynamic tariffs, willingness to pay

Povzetek

Prilagajanje odjema je eden najprimernejših mehanizmov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter uravnavanje odjema s porazdeljeno, neenakomerno in prekinljivo proizvodnjo električne energije. Evropska komisija je državam članicam naložila namestitev pametnih števcev v domove vsaj 80 % odjemalcev do leta 2020, kar bo omogočilo tehnično izvedbo programov prilagajanja odjema ter odziv odjemalcev v realnem času. Kljub tehnični izvedljivosti in vzpostavljenim regulatornim okvirom pa bodo morali prednosti uvedbe programov prilagajanja odjema razumeti in navsezadnje sprejeti tudi končni odjemalci. Rezultati analize kažejo, da so se slovenski odjemalci pripravljeni vključiti v programe prilagajanja odjema, vendar v zameno pričakujejo precejšnje prihranke. Dobavitelji električne energije bi lahko z vpeljavo finančnih spodbud odjemalce bolj spodbudili k nakupu pametnih naprav, kar bi pomembno pripomoglo k hitrejšemu in uspešnejšemu uvajanju programov prilagajanja odjema.

Abstract

Demand-side management is one of the most appropriate mechanisms for improving energy efficiency and managing consumption in the presence of distributed, intermittent, and irregular electricity generation. The European Commission has mandated Member States to install smart metres in the homes of at least 80% of consumers by 2020, which will enable the technical implementation of demand-side management programmes and real-time consumer response. However, despite the technical feasibility and the existing regulatory framework, the benefits of implementing demand reduction programmes need to be understood and ultimately accepted by end-users. The results of the analysis show that Slovenian consumers are willing to participate in demand response programmes, but expect significant savings in return. By introducing financial incentives, electric utilities could provide consumers with greater incentives to purchase smart appliances, which would contribute significantly to faster and more successful adoption of demand-side management programmes.

Share

COinS