•  
  •  
 

Translated Title

Excessive Tourism or Underturism - A Comparative Analysis of the Economic Sustainability of Slovenian Tourism

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Tanja Mihalič

Ključne besede

prekomeren turizem, protiturizem, podmeren turizem, netrajnosten razvoj, obseg turizma, rast turizma, kakovost turizma

Keywords

excessive tourism, anti-tourism, underturism, unsustainable development, scope of tourism, tourism growth, tourism quality

Povzetek

Namen članka je primerjalno analizirati obseg slovenskega turizma z vidika ekonomske trajnosti in prispevati k ekonomskemu in družbenemu soglasju, kolikšen obseg turizma Slovenija potrebuje in ga je pripravljena podpreti. Glavna teza je, da je slovenski turizem v fazi netrajnostnega podmernega turizma, ker po glavnih ekonomskih indikatorjih trajnostnega obsega močno zaostaja za konkurenti v regiji. Rast turizma prinaša v destinacijo pozitivne in negativne ekonomske vplive. V prenatrpanih destinacijah postaja prekomeren turizem negativna razvojna sila, v manj razvitih destinacijah podmeren turizem nima dovolj moči, da bi v celoti aktiviral potencialne pozitivne učinke in postal ekonomsko trajnosten. Tema je relevantna v luči aktualnega teoretičnega in praktičnega diskurza o prekomernem turizmu. Članek predpostavlja, da je avstrijski model primer trajnostnega razvoja turizma in primerjalno analizira indikatorje obsega turizma obeh držav. Rezultati narekujejo povečanje obsega slovenskega turizma, vendar je za to potrebno soglasje deležnikov o rasti in številčnem obsegu turizma, ki ga Slovenija še nima.

Abstract

The aim of this paper is to provide a comparative analysis of the scale of Slovenian tourism in terms of economic sustainability and to contribute to an economic and social consensus on the scale of tourism Slovenia needs and is willing to support. The main thesis is that Slovenian tourism is in a phase of unsustainable underturism, as it lags far behind its regional competitors in the main economic indicators of sustainable scale. Tourism growth brings both positive and negative economic impacts to a destination. In crowded destinations, overtourism becomes a negative development force, while in less developed destinations, undertourism does not have the power to fully activate the potential positive effects and become economically sustainable. The topic is relevant in the light of the current theoretical and practical discourse on overtourism. The paper assumes that the Austrian model is an example of sustainable tourism development and comparatively analyses the tourism volume indicators of both countries. The results suggest an increase in Slovenian tourism, but this requires a consensus among stakeholders on the growth and volume of tourism, which Slovenia does not yet have.

Share

COinS