•  
  •  
 

Translated Title

Is a Higher Participation of Women in the Labor Market an Appropriate Measure to Ensure the Sustainability of the Fiscal System?

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Tanja Istenič

Ključne besede

računi nacionalnih transferjev, ekonomska neodvisnost, dohodek iz dela, potrošnja, razlike med spoloma

Keywords

National Transfer Accounts, economic independence, labour income, consumption, gender pay gap

Povzetek

Med ukrepe, ki bi lahko omilili pritisk staranja na vzdržnost javnih financ, štejemo tudi zvišanje udeležbe žensk na trgu dela. Moški na trgu dela zaslužijo več kot ženske, hkrati pa ženske ustvarijo več storitev v obliki neplačanega gospodinjskega dela kot moški. V članku analiziramo razlike v prispevku žensk in moških k presežku življenjskega cikla, tj. k pozitivni razliki med njihovim dohodkom in potrošnjo. Na podlagi rezultatov za 14 držav EU ugotavljamo, da je zvišanje udeležbe žensk na trgu dela učinkovit ukrep zgolj v tistih državah, v katerih razlike v dohodku med spoloma ostajajo velike tudi po vključitvi neplačanega gospodinjskega dela (npr. v Veliki Britaniji in Nemčiji). Na drugi strani je tovrstni ukrep manj zaželen v Litvi in Sloveniji, kjer ženske ob vključitvi neplačanega dela ustvarijo več kot moški.

Abstract

Among the measures that could reduce the pressure of aging on the sustainability of public finances is increasing women's participation in the labor market. Men earn more than women in the labor market, while at the same time women perform more services in the form of unpaid household work than men. The article analyzes the differences in women's and men's contributions to the life-cycle surplus, i.e., the positive difference between their income and consumption. Based on the results for 14 EU countries, we find that increasing women's labor force participation is an effective measure only in those countries where the gender income gap remains large even after including unpaid domestic work (e.g., the United Kingdom and Germany). On the other hand, this type of measure is less desirable in Lithuania and Slovenia, where women create more than men when unpaid work is included.

Share

COinS