•  
  •  
 

Translated Title

Recent Approaches in the Analysis of Mortality Data

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

smrtnost po spolu, starosti in vzroku smrti, simbolna analiza podatkov, razvrščanje v skupine, program clamix

Keywords

mortality by gender, age and cause of death, symbolic data analysis, group classification, Clamix program

Povzetek

Pri uporabi statističnih metod in modelov in tudi pri ostalih metodah analize podatkov se srečujemo s številnimi omejitvami, ki narekujejo potrebo po iskanju novih pristopov. Namen tega prispevka je prikazati razloge za iskanje novih pristopov v analizi pri podatkih o smrtnosti v evropskih državah, ki jo opazujemo razčlenjeno po spolu, starosti in vzroku smrti, na kratko predstaviti nekaj rezultatov dosedanjega dela in nakazati raziskovalno delo v povezavi s temi podatki, ki poteka v sodelovanju z drugimi raziskovalci.

Abstract

In the application of statistical methods and models, as well as other data analysis methods, we encounter a number of limitations that make it necessary to find new approaches. The purpose of this article is to highlight the rationale for seeking new approaches to the analysis of mortality data in European countries observed by sex, age, and cause of death, to briefly present some results of recent work, and to point to research being conducted in collaboration with other researchers on this information.

Share

COinS