•  
  •  
 

Translated Title

Work-Life Balance of Entrepreneurs: Empirical Investigation

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, strukturni model, samoučinkovitost, socialna opora, podjetniki

Keywords

work-life balance, structural models, self-efficacy, social support, entrepreneurs

Povzetek

Podjetniki se zaradi narave svojega dela pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja srečujejo z večjimi izzivi, saj je meja med obema področjema močno zabrisana tako v smislu časa kot odgovornosti. Raziskovalci opozarjajo na pomembnost razumevanja tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja podjetnikov (Jennings & McDougald, 2007; Kirkwood & Tootell, 2008; Leaptrott, 2009), saj so podjetniki gonilo gospodarskega razvoja (Schumpeter idr., 2002), ključni zaposlovalci (Kelley idr., 2010) in vir inovacij (Brouwer, 2002; Kelley idr., 2010). Razumevanje mehanizmov usklajevanja vseh podjetnikovih vlog (pri delu in družini) in dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost usklajevanja, je ključno tako za podjetnike in vse, ki razmišljajo o podjetniški poti, kot za tiste, ki oblikujejo javne politike za podporo podjetništvu in za njegovo pospeševanje. Glavni cilj prispevka je raziskati vpliv spremenljivk, ki so bile identificirane v teoretični preverbi, na zadovoljstvo z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja podjetnikov. Pri tem se samoučinkovitost in socialna podpora pojavljata kot ključna dejavnika. Glavno raziskovalno vprašanje je, kako socialna opora na delovnem mestu in v družini ter podjetnikova samoučinkovitost vplivata na zadovoljstvo z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. Rezultati naše študije kažejo, da obstaja statistično značilna in pozitivna povezava med samoučinkovitostjo in zadovoljstvom z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. To pomeni, da so podjetniki z višjo stopnjo zaznane samoučinkovitosti bolj prepričani, da bodo občutili višjo raven zadovoljstva, če bodo vložili več napora v usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Nadalje obstaja pozitivna povezava med socialno oporo s strani sodelavcev in zadovoljstvom usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pozitivna povezava med socialno oporo partnerja in zadovoljstvom usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter negativna povezava med socialno oporo s strani družine in zadovoljstvom usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Obstaja negativna povezava med socialno oporo s strani sodelavcev in samoučinkovitostjo, pozitivna povezava med socialno oporo s strani partnerja in samoučinkovitostjo ter pozitivna povezava med socialno oporo s strani družine in samoučinkovitostjo.

Abstract

Due to the nature of work-life balance, entrepreneurs cope greater challenges – the boundary between the two areas is heavily blurred in terms of time and responsibility. Understanding the mechanisms of balancing all entrepreneurial roles (at work and in the family) and the factors that influence the success of balancing is crucial for entrepreneurs and all those who think about the entrepreneurial path, as well as for those who form public policies to support and promote entrepreneurship. The main aim of the paper is to investigate the impact of the variables identified in the theoretical verification on satisfaction with work-life balance of entrepreneurs. Variables self efficacy and social support are emerging as the key factors. The main research question is how workplace social support and social support by family and the entrepreneur's self-efficacy affect satisfaction with work-life balance. The results of our study show that there is a statistically significant and positive association between self-efficacy and satisfaction with work-life balance. This means that entrepreneurs with a higher level of perceived self-efficacy are more likely to feel a higher level of satisfaction if they put more effort into work-life balance. Furthermore, there is a positive link between social support by co-workers and satisfaction with work-life balance, a positive link between social support by partner and satisfaction with work-life balance, and a negative link between social support by family and satisfaction work-life balance. There is a negative link between social support by co-workers and self-efficacy, a positive link between social support by partner and self-efficacy, and a positive link between social support by family and self-efficacy.

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Included in

Business Commons

Share

COinS