•  
  •  
 

Translated Title

Slovenian Cultural and Creative Worker During the Covid-19 Pandemic

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

kulturni in kreativni sektor (KKS), covid-19, EU, Slovenija, analiza stanja, ukrepi

Keywords

cultural and creative sector (CCS), Covid-19, EU, Slovenia, analysis, measures

Povzetek

Položaj slovenskega kulturno-kreativnega delavca je bil že pred pandemijo vse prej kot rožnat, zaradi nje pa se je še dodatno poslabšal. To v pričujočem članku podrobneje osvetljujemo s pomočjo anketne metodologije. Empirično raziskavo smo zasnovali v kreativnem centru Poligon v sodelovanju s Centrom za kreativnost pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. V procesu razvoja anketnega vprašalnika smo v središče postavili vprašanje, kako se delavci v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju (v nadaljevanju KKS) spoprijemajo s pogoji dela, spremenjenimi zaradi pandemije covida-19. Pri tem se nismo osredotočili le na ekonomski vidik spremenjenega vsakdana. Zanimali sta nas širša sociološko-psihološka življenjska realnost slovenskih kulturno-kreativnih delavcev in njihova ocena nove normalnosti ter ustreznosti ukrepov vlade z vidika ohranjanja KKS na predpandemični stopnji razvitosti. V članku prikazujemo nekatere ključne ugotovitve naše raziskave in nanizamo ter kritično ovrednotimo nabor preventivnih ukrepov, ki bi jih veljalo čim prej uresničiti.

Abstract

Even before the Covid-19 pandemic, the position of the Slovenian cultural and creative worker was anything but promising. During the pandemic, it has been further deteriorating as showcased in this paper on the basis of a questionnaire survey. Poligon Creative Center in cooperation with the Center for Creativity under the auspices of the Museum of Architecture and Design in Ljubljana was instrumental in the process of empirical research design. When developing our questionnaire survey, we aimed to find out how Slovenian workers in the cultural and creative sector (hereinafter CCS) cope with the changed working conditions due to the Covid-19 pandemic. We were not interested merely in the economic aspect of the altered everyday routine. The broader socio-psychological reality of life faced by the Slovenian cultural and creative workers, along with their assessment of the new normality and the government measures’ adequacy in terms of maintaining the CCS at the pre-pandemic stage of development, are also addressed. Selected key findings of our research are presented and discussed in this paper. We also list and critically evaluate preventive measures we think should be put into effect as soon as possible.

Share

COinS