•  
  •  
 

Translated Title

The Importance of Internal Communication for Worker Codetermination Efficiency

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

delavski predstavniki v organih upravljanja, svet delavcev, notranja komunikacija, zaupanje, obveščanje, posvetovanje

Keywords

worker representative, management bodies, works councils, internal communication, trust, information, consultation

Povzetek

V prispevku se osredotočamo na sodelovanje med delavskimi predstavniki v organih upravljanja in svetom delavcev v izbranih slovenskih družbah, na njihovo medsebojno komunikacijo ter na (ne)aktivnost vključevanja vodstva v te procese. Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop in v 19 izbranih družbah opravili polstrukturirane intervjuje s predsedniki oz. člani uprave, z delavskimi predstavniki v nadzornem svetu oz. upravnem odboru ter s člani sveta delavcev. Identificirane so bile dobre prakse na področju notranje komunikacije med deležniki ter ugotovitev, da vnaprej premišljena, celostna, pravočasna in točna notranja komunikacija, ki je usklajena tudi s kulturo družbe, ni nujna zgolj za zadostno obveščenost, ampak tudi za vzdrževanje in izboljšanje tvornih odnosov ter za učinkovito uresničevanje delavskega soupravljanja.

Abstract

The article focuses on worker representative cooperation in management bodies and works councils in selected Slovenian companies, their mutual communication and degree of management inclusion activity in such processes. Using a qualitative research approach and semi-structured interviews in 19 selected companies with CEO or board members, worker representatives in the supervisory boards and works council members, we identified stakeholder internal communication best practice and found that well-considered, comprehensive, timely and accurate internal communication in line with company culture is not only essential for ensuring sufficient information but also for maintaining and improving constructive relationships for the efficient implementation of worker co-determination.

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Share

COinS