•  
  •  
 

Translated Title

How Stakeholders’ Hierarchies Shape Sport Clubs’ Strategic Goals and Strategies?

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

športni klubi, strategije, strateški cilji, deležniki

Keywords

sport clubs, strategies, goals, stakeholders

Povzetek

Prispevek obravnava vpliv deležnikov v športnih klubih ter na primeru košarkarskih klubov odkriva, kako se hierarhija deležnikov odraža na hierarhiji organizacijskih ciljev in dejanskih strateških odločitvah preučevanih organizacij. Študija temelji na podatkih, pridobljenih v 73 košarkarskih klubih iz štirih držav jugovzhodne Evrope. Rezultati kažejo, da so zasebni sponzorji najbolj vplivni deležniki v vrhunskih klubih, ki zasledujejo vrhunske športne dosežke in finančne rezultate bolj kot cilje, katerih namen je zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti ali doseganje drugih neprofitnih ciljev. Nasprotno nižjekakovostni klubi, na katere bolj vplivajo volonterji, lokalna skupnost in državna oz. občinska oblast, kot svoje strateške cilje izpostavljajo organizacijsko rast in cilje lokalne skupnosti, dolgoročno delo z nizkim tveganjem na račun vrhunskih športnih dosežkov in hitrih rezultatov.

Abstract

The paper addresses the problem of identifying stakeholders’ hierarchies in sport clubs and, on the case of basketball clubs, reveals how they reflect on the hierarchies of goals and on actual strategic decisions of observed organizations. The study is based on data obtained in 73 basketball clubs from four countries of South-Eastern Europe. The results show that private sponsors are the most influential stakeholders in top-quality clubs that pursue top-sports achievements and financial results more than the goals aimed at meeting the needs of local communities. In contrast, the low-quality clubs, where the greatest influence have volunteers, the local community and the state or municipal authorities, emphasize organizational growth and local community objectives at the expense of top-sports achievements and fast results.

Share

COinS