•  
  •  
 

Translated Title

Covid 19 – Foreign Direct Investment Control Measures Accelerator

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Miha Juhart

Ključne besede

neposredna tuja naložba, tuji vlagatelj, prosto gibanje kapitala, delež v podjetju (gospodarski družbi), nepremičnina, ničnost, ZIUOOPE, Uredba 2019/452 EU

Keywords

foreign direct investment, foreign investor, free movement of capital, company’s share, real estate, nullity, Regulation 2019/452/EU, Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic (Republic of Slovenia)

Povzetek

Do pred kratkim za neposredne tuje naložbe niso bili predvideni posebni ukrepi nadzora. Prosto gibanje kapitala je bil eden stebrov gospodarske in pravne ureditve, epidemija covida-19 pa je pokazala, da je za države lahko zelo pomembno, da imajo možnost nadzora. Z njim lahko uresničujejo interes nacionalne varnosti in javnega reda. Tudi Republika Slovenija je v zakonu sprejela ukrepe za nadzor tujih neposrednih naložb. Zakon določa obveznost priglasitve tujih neposrednih naložb na kritičnih gospodarskih dejavnostih in kritični infrastrukturi. Priglasitev je treba opraviti pri ministrstvu za gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarstvo je pooblaščeno tudi za pregled in odločanje. Če tuja neposredna naložba ogroža varnost in javni red, se lahko z odločbo prepove. Ministrstvo vzpostavlja tudi kontaktno točko za izmenjavo informacij z drugimi državami članicami in Komisijo. Gre za izpolnjevanje obveznosti iz Uredbe 2019/452.

Abstract

Until recently, no special measures were foreseen for the control of foreign direct investment. Free movement of capital is one of the pillars of economic systems and legal regulations, but it also allows some exemptions for the reason of public order and national security. However, the COVID 19 epidemic has shown that it can be very important that state is in position to execute efficient control on foreign direct investments to prevent some vital interests. The Republic of Slovenia also adopted some measures to control foreign direct investment in the Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic. The Act stipulates the obligation to notify foreign direct investment in critical economic activities and critical infrastructure. The notification must be made to the Ministry of Economy. The Ministry of the Economy is also authorized to review and decide about the foreign direct investments. If foreign direct investment threatens national security or public order, the Ministry is empowered to issue the decision and prohibit the investment. The Ministry shall also establish a contact point for the exchange of information with other Member States and the European Commission in accordance with Regulation 2019/452.

Share

COinS